Střešní fólie a membrány

Na střeše a ve stěnách

1. Parotěsná fólie

Parotěsná fólie chrání střešní konstrukci a tepelnou izolaci proti pronikání vodní páry z obytného prostoru. Je umístěna mezi izolační
vrstvou a dokončovacími prvky - nejčastěji
sádrokartonem.
Vytváří bariéru proti vodní páře, která vzniká uvnitř budovy a chrání tak izolaci a dřevěné části střešní konstrukce proti navlhnutí.
Parotěsná fólie plní funkci dodatečné ochrany
proti větru - zabraňuje tepelným ztrátám způsobeným volným prouděním vzduchu a odvětráváním střechy.

Střešní fólie a membrány

2. Lepicí pásky pro membrány a střešní fólie

Správná montáž parotěsné fólie vyžaduje použití vhodné lepicí pásky, která zajišťuje řádné fungování vrstvy vstupního krytí a parozábrany. Veškeré opravy poškozených membrán a fólií a jejich utěsnění by měly být provedeny pomocí speciální pásky přímo k tomu určené.

3. Fólie s nízkou propustností par

Fólie s nízkou propustností par se používají jako vstupní krycí vrstva u šikmých střech. Jejich hlavním úkolem je utěsnění střešní krytiny a ochrana tepelné izolace ve střešní konstrukci proti navlhnutí. Použití fólie s nízkou propustností par jako základní krycí vrstvy v budovách s obytným podkrovím vyžaduje ponechání větrací mezery v dolní části střechy mezi fólií a izolačním materiálem.

4. Membrány s vysokou propustností par

Střešní membrány EUROTOP tvoří základní krycí vrstvu, která zvyšuje těsnost střešní krytiny. Řeší problémy spojené se shromažďováním kondenzované vodní páry v tepelné izolaci a střešní konstrukci. Membrány EUROTOP můžeme využít jako základní krytí šikmých střech - v konstrukcích s obytným podkrovím nebo neobývanou půdou, a také jako větrozábranu u obvodových stěn.

5. Základové fólie

Základová fólie Euroflex 400 je membrána odolná proti vlhkosti (nopová fólie), určená pro použití na základové zdi, stavební konstrukce a také na podzemní konstrukce. Může být použita rovněž na vnějších a vnitřních plochách, nových a starých konstrukcích jako dokonalá ochrana proti agresivnímu působení vodních par, podzemní vody a zeminy.