Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů informují o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům a jakým způsobem je využíváme, kdo jsme a jaká jsou Vaše práva. Tento text slouží k předání informací, o kterých se hovoří v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení”, které je v platnosti od 25. května 2018.

Níže uvedené informace jsou velmi důležité, proto se pečlivě seznamte s jejich obsahem.

 

Kdo je Správcem Vašich osobních údajů?

Správcem, tj. subjektem rozhodujícím o tom, jak budou Vaše osobní údaje využívány, je společnost FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806, DIČ: CZ29391806, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38436 (dále jen „my”).

Kontaktovat nás můžete:

 • poštou, na adresu: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín,
 • e-mailem, na adresu: gdpr@fakro.cz.

 

Za jakým účelem a na jakém základě využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získané při uzavření smlouvy a během jejího trvání využíváme k následujícím účelům:

 1. realizace účelů na základě Vašeho souhlasu - právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, např.:

  • používání newsletterových služeb,
  • poskytování informací o produktech a službách, a také o probíhajících propagačních akcích,
  • námi pořádaných událostech nebo akcích prostřednictvím např. tradiční pošty, e-mailu, newsletteru, telefonického kontaktu, SMS,

 2. uzavření a plnění vzájemné smlouvy - právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, např.:

  • v rámci koupě–prodeje, včetně transakcí v internetovém obchodě,
  • vyřizování reklamací,
  • poskytnutí záruky,
  • oceňování produktů,
  • zajištění řádné kvality služeb,
  • vyřizování požadavků, které nám jsou adresovány (např. prostřednictvím kontaktního formuláře),
  • vyřizování Vašich požadavků a dotazů, které nám jsou adresovány v souvislosti s realizací,

 3. plnění povinností nezbytných pro dodržení zákonné povinnosti správce - právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, např.:

  • předání údajů na žádost soudu, policie,
  • plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů,

 4. realizace našich tzv. oprávněných zájmů - právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, např.:

  • zajištění obsluhy platebních služeb,
  • vyřizování požadavků a dotazů směřujících k nám v souvislosti s plněním smlouvy,
  • vymáhání pohledávek: vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení,
  • uchovávání údajů pro archivační účely (dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů),
  • odhalování a prevence zneužití,
  • ověřování platební morálky, věrohodnosti plateb.

 

Je poskytování osobních údajů nezbytné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Požadujeme od Vás, abyste v souvislosti s každou transakcí poskytli údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. Pokud nám nebudou poskytnuty potřebné osobní údaje, bohužel s Vámi nebudeme moci uzavřít smlouvu a v důsledku toho zahájit spolupráci. Pokud právní předpisy, např. z daňových důvodů, budou od nás vyžadovat další nezbytné údaje, jejich poskytnutí je nutné pro navázání nebo udržení s námi spolupráce. Poskytnutí osobních údajů pro účely přímého marketingu je dobrovolné - zejména to nepodmiňuje uzavření a plnění smlouvy.

 

Komu můžeme předat Vaše údaje?

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje:

 1. našim zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby mohli plnit naše závazky;

 2. subjektům zpracovávajícím údaje naším jménem, které se účastní realizace našich činností:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a jiným subjektům, které zprostředkovávají prodej našich služeb nebo organizují marketingové kampaně,
  2. správcům našich telekomunikačních systémů nebo poskytovatelům telekomunikačních nástrojů,
  3. subdodavatelům, kteří nám napomáhají při plnění naší vzájemné smlouvy s Vámi, např. při vyřizování korespondence nebo v procesu zákaznického servisu,
  4. subjektům poskytujícím nám poradenské, konzultační, auditorské služby, právní, daňové, účetní poradenství.

 3. jiným správcům údajů, kteří zpracovávají údaje vlastním jménem:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a subjektům spolupracujícím při organizaci marketingových kampaní nebo při zákaznickém servisu - za účelem vyúčtování jejich odměn,
  2. subjektům provozujícím poštovní nebo kurýrní činnost,
  3. subjektům nakupujícím pohledávky - pokud neuhradíte v termínu námi vystavené faktury,
  4. subjektům provozujícím platební činnost (banky, platební instituce) - za účelem provedení vrácení pro Vás, ve prospěch nebo za účelem zajištění provozu služby Příkaz k úhradě,
  5. subjektům, které s námi spolupracují při zpracování účetních, daňových, právních záležitostí - v rozsahu, v jakém se stanou správci údajů,

 4. státním orgánům, např. soudům, státním zastupitelstvím, daňovým úřadům.

 

Dostanou se Vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

V současné době neplánujeme předávat Vaše údaje mimo EHP.

 

Jak dlouho můžeme uchovávat Vaše údaje?

Získáme-li Vaše údaje na základě uděleného souhlasu, používáme tyto osobní údaje po dobu jeho trvání nebo do momentu odvolání a odstoupení od cílů dosahovaných díky němu.

U transakcí souvisejících s realizací smlouvy po dobu realizace transakce a také po dobu, po kterou je možné uplatnit nároky v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené v důsledku transakce, maximálně 3,5 roku ode dne uskutečnění těchto transakcí nebo do data nabytí právní moci.

V souvislosti s realizací právních předpisů budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou předpisy, např. daňovými.

Vaše osobní údaje budeme také uchovávat po dobu, během niž můžeme čelit právním důsledkům za neplnění povinnosti, např. dostat finanční pokutu od státních úřadů.

 

Používáme automatické rozhodování a profilovaní?

Na základě Vašeho souhlasu můžeme použít Vaše údaje k profilování. Nebude však docházet k automatickému rozhodovaní a nebude to mít na Vás žádné právní účinky, ani podobným způsobem neovlivní Vaši situaci.

Profilování osobních údajů spočívá ve zpracování Vašich údajů (také automatizovaným způsobem) za účelem jejich využití pro vyhodnocení některých informací o Vás, zejména k analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 1. Máte následující práva související se zpracováním Vašich údajů:

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, včetně práva na informace o Vašich osobních údajích a na získání kopie osobních údajů,
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné, a také právo na doplnění neúplných údajů,
  • právo na vymazání osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenesení osobních údajů,
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění naší vzájemné smlouvy anebo je to povoleno příslušným právním předpisem, který se na nás vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, anebo je to založeno na Vašem výslovném souhlasu,
  • právo podat stížnost u orgánu dohledu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě zjištění zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem,
  • právo kdykoli odvolat každý souhlas bez udání důvodů a také bez vlivu na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  • právo vznést námitku proti:
   1. zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely (tj. námitku proti poskytování informací o našich akcích, nabídkách, produktech vč. služeb, kampaní a událostí, a také speciálních nabídek), včetně tzv. profilování, avšak po této námitce již nebudeme moci zpracovávat Vaše údaje pro marketingové účely,
   2. zpracování Vašich osobních údajů pro účely vyplývající z tzv. oprávněných zájmů, které realizujeme - z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací,
  • v případě porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody jsme povinni Vám takový případ porušení oznámit, ledaže by byla splněna některá z podmínek uvedených v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

 2. Svá práva, o kterých se hovoří v bodě 1, můžete kdykoli uplatnit na základě příslušné žádosti s uvedením kontaktních údajů.

 3. Máme povinnost informovat Vás o krocích podniknutých v souvislosti s žádostmi uvedenými v bodě 1 bez zbytečného odkladu, avšak ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě potřeby můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složité povahy žádosti nebo počtu žádostí. Ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti Vás však musíme informovat o prodloužení lhůty a uvést důvody prodloužení.

 4. Pokud v souvislosti s Vašimi žádostmi uvedenými v bodě 1 nepodnikneme žádné kroky, budeme Vás neprodleně - nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti - informovat o důvodech nečinnosti a také o možnosti podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů a využití prostředků právní ochrany před soudem.

 5. Budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás v souvislosti s Vaší žádostí požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných pro její ověření.

 6. Informace, o kterých se hovoří v bodech 4–6 výše, Vám poskytneme písemně, podle naší volby:

  • doporučeným dopisem na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo
  • elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, s výjimkou případů, kdy:
   1. nám Vaší žádost předáte elektronicky a nebudete požadovat poskytnutí informací jinou formou - poté Vám předáme informace na Vámi uvedenou e-mailovou adresu;
   2. požádáte o poskytnutí informací ústně a Vaše totožnost bude námi ověřena jinými způsoby - poté Vám poskytneme informace ústně.

 7. Veškerá komunikace a námi prováděné úkony v souvislosti s Vašimi žádostmi uvedenými v bodě 1 výše, jsou osvobozeny od poplatků. Pokud však budou Vaše požadavky evidentně neodůvodněné nebo nepřiměřené, např. kvůli stálé povaze, budeme moci:

  • vybrat poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, komunikaci nebo provedení požadovaných činností,
  • anebo odmítnout konat v souvislosti s žádostí.

 8. Každého příjemce, kterému jsme poskytli Vaše osobní údaje, budeme informovat o požadavku na opravu, doplnění, odstranění nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, jež jsme učinili na základě žádosti, která nám byla podána. Tyto informace nebudeme muset předávat pouze tehdy, kdy to nebude možné (např. likvidace společnosti), anebo to bude vyžadovat nepřiměřeně velké úsilí (údaje byly zveřejněny před mnoha lety a také navzdory pokusům se nepodařilo navázat kontakt s příjemcem).

 9. Na Vaši žádost Vás budeme informovat o příjemcích, kterým jsme předali informace o opravě, odstranění nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a také o příjemcích, které se nám nepodařilo informovat.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.